DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych wszystkie postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. unijne), są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Postępowania, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. krajowe), są prowadzone w formie papierowej i ogłaszane na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Postępowania na usługi społeczne są publikowane zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy Pzp na stronie podmiotowej BIP w zakładce http://bip.ue.wroc.pl/45/75/uslugi-spoleczne.html

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zwolnione ze stosowania ustawy Pzp), są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc