DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.1.2019

Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 513060-N-2019
z dnia 12.02.2019 r.
28.02.2019
K-DZP.362.1.16.2019

Dostawa i montaż mebli oraz foteli biurowych dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Nr 572134-N-2019
z dnia 10.07.2019 r.
22.07.2019
K-DZP.362.1.17.2019

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 576622-N-2019
z dnia 22.07.2019 r.
31.07.2019
06.08.2019
zmiana SIWZ
K-DZP.362.1.42.2018

Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 584678-N-2019
z dnia 14.08.2019 r.
30.08.2019 post. unieważ.
K-DZP.362.1.42.2018

Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 592781-N-2019
z dnia 03.09.2019 r.
18.09.2019 post. powt.
K-DZP.362.1.23.2018

Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 597586-N-2019
z dnia 13.09.2019 r.
24.09.2019

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert


 


Ogłoszenia/zapytania ofertowe dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

Numer postępowania Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

K-DZP.362.2.66.2019 28.06.2019
02.07.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę istniejącego laboratorium w budynku K należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na laboratorium bioekonomiczne „Bioinlab” w ramach projektu: „BioInLab - Laboratorium Bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, nr umowy o dofinansowanie RPDS.01.02.01-02-0001/18-00

K-DZP.362.2.70.2019 19.07.2019

Dostawa wraz z wymianą wielopompowego zestawu hydroforowego w budynku D.S. Ślężak dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.84.2019 24.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.98.2019 26.07.2019 Dostawa wraz z montażem oznakowania miejsc niebezpiecznych na terenie Kampusu ,,A" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.85.2019 25.07.2019
26.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.100.2019 07.08.2019

Przeprowadzenie badań sondażowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.86.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć - warsztatów muzycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.87.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertów/występów 

K-DZP.362.2.88.2019 30.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertu okolicznościowego 

K-DZP.362.2.116.2019 30.07.2019 Dostawa okuć meblowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.117.2019 30.07.2019

Dostawa materiałów stolarskich wraz z usługą cięcia i cięcia z oklejeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.103.2019 05.08.2019

Dostawa mebli do gabinetu Dziekana Szkoły Doktorskiej wraz z wniesieniem i montażem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.111.2019 20.08.2019 Dostawa licencji edukacyjnej na oprogramowanie FlexSim GP lub równoważnego przeznaczonego do symulacji i optymalizacji procesów z wbudowanym mechanizmem generowania eksperymentów i sprawdzania alternatywnych scenariuszy z wymienionymi dodatkami, wraz z usługą szkoleniową dla dwóch grup
K-DZP.362.2.88.2019 21.08.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie koncertu okolicznościowego 

K-DZP.362.2.142.2019 21.08.2019

Usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w celu ich sprzedaży

K-DZP.362.2.115.2019 26.08.2019
28.08.2019
29.08.2019

Wykonanie aplikacji mobilnej dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) z dostawą systemu zarządzania treścią (CMS) na potrzeby działań marki inQUBE Consulting, będącej częścią jednostki Uczelni - Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP)

K-DZP.362.2.109.2019 29.08.2019

Usprawnienie wentylacji IV piętra w budynku SJO Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.143.2019 28.08.2019

Dostawa telewizorów wraz z uchwytami montażowymi dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.151.2019 12.09.2019

Robota budowlana obejmująca swoim zakresem remont pośrednich punktów dystrybucyjnych w budynkach należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a mianowicie: w budynku B, w budynku Z część niska, w budynku E oraz w budynku C

K-DZP.362.2.149.2019 05.09.2019 Wydruk wraz z dostawą 2000 sztuk planerów na rok akademicki 2019/2020 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.153.2019 05.09.2019
K-DZP.362.2.59.2019 17.09.2019

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na przebudowę wskazanych pomieszczeń położonych na I i II piętrze w budynku A/A1 należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.155.2019 11.09.2019

Dostawa punktów dostępowych dla transmisji danych cyfrowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.160.2019 12.09.2019

Wykonanie aplikacji mobilnej dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) z dostawą systemu zarządzania treścią (CMS) na potrzeby działań marki inQUBE, będącej częścią jednostki Uczelni - Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP)

K-DZP.362.2.146.2019 12.09.2019

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.133.2019 20.09.2019

Dostawa pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.134.2019 20.09.2019

Dostawa wizytówek dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.15.2019 05.06.2019
06.06.2019
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone w części zadań art. 138o ustawy pzp zamieszczono harmonogram na 2019 rok
K-DZP.362.2.89.2019 05.07.2019 Organizacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z matematyki dla zorganizowanych grup szkolnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym

Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


Postanowienia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)