DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.24.2018

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Nr 594676-N-2018
z dnia 25.07.2018 r.

07.08.201814.08.2018

K-DZP.362.1.35.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 649538-N-2018
z dnia 19.11.2018 r.
28.11.2018
29.11.2018

zmiana SIWZ I, II
K-DZP.362.1.38.2018

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oraz wykonanie optymalizacji rozwiązań projektowych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej, zmierzającej do obniżenia kosztów Inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Nr 663696-N-2018
z dnia 21.12.2018 r.
07.01.2019
09.01.2019
zmiana SIWZ
K-DZP.362.1.1.2019

Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 513060-N-2019
z dnia 12.02.2019 r.
28.02.2019

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert

K-DZP.362.1.32.2018


Usługa kompleksowego sprzątania budynku Z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2018/S 198-448431
23.11.2018

 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.198.2018 05.11.2018
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2018-2019

K-DZP.362.2.186.2018 05.11.2018
06.11.2018
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego  na terenie A i B  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.197.2018 21.11.2018
Usługa wykonania ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją przebudowy w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej istniejących budynków A/A1, B, B/B i B/F, C, D, G we Wrocławiu oraz budynku A w Jeleniej Górze, należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.217.2018 11.12.2018 Dostawa dzienników i czasopism dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.5.2019 28.01.2019
Produkcja webinarów (audio-video 30-45 min.) i przeprowadzenie transmisji internetowych według scenariuszy na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektów: „Granty na innowacje dla MSP”, „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP”, „Granty na usługi doradcze – tworzenie skutecznych rozwiązań” - unieważniono

K-DZP.362.2.6.2019 04.02.2019
K-DZP.362.2.24.2019 15.02.2019
Produkcja webinarów (audio-video 30-45 min.) i przeprowadzenie transmisji internetowych według scenariuszy na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektów: „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP”, „Granty na usługi doradcze – tworzenie skutecznych rozwiązań” - unieważniono
K-DZP.362.2.4.2019 19.02.2019 Dostawa druków akcydensowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.21.2019 15.02.2019 Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem dla Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu
K-DZP.362.2.22.2019 22.02.2019

Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na podstawie rejestracji do umowy ramowej Select PLUS For Academic nr S1015362 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - unieważniono

K-DZP.362.2.22.2019
postępowanie powtórzone
27.02.2019

Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na podstawie rejestracji do umowy ramowej Select PLUS For Academic nr S1015362 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.19.2019 21.02.2019

Umyślne płoszenie w celu niedopuszczenia do gniazdowania wron siwych i zniszczenie do 30 gniazDział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.2.2019 27.02.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 4d ust. 1 pkt ustawy pzp

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.36.2018 04.12.2018

Usługa całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.41.2018 21.12.2018

Usługa organizacji, przygotowania i przeprowadzenia sesji Assessment Center i Development Center wraz zapewnieniem sesji informacji zwrotnych oraz opracowania kryteriów dotyczących realizacji sesji Assessment Center i Development Center w oparciu o wybrane kompetencje powiązane z efektami kształcenia na danym kierunku dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.37.2018 07.01.2019 Świadczenie obsługi podatkowej i prawnej na rzecz Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE
art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.2.232.2018 07.01.2019 Usługa przeprowadzenia dwóch szkoleń certyfikujących "Tutoring akademicki" dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
art. 138o ustawy pzp

 

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym


Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.29.2018 21.09.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu dydaktycznego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. I Zaprojektowanie i zbudowanie obiektu dydaktycznego

art. 31a - 31d ustawy pzp
K-DZP.362.1.30.2018 09.10.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie instalacji elektrycznej, audiowizualnej i alarmowej oraz systemu komputerowego i sieci komputerowej, a także dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń stanowiących elementy tych instalacji w ramach obiektu dydaktycznego budowanego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. II Zaprojektowanie i dostawa wyposażenia obiektu dydaktycznego
art. 31a - 31d ustawy pzp

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

 

 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych