DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.24.2018

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Nr 594676-N-2018
z dnia 25.07.2018 r.

07.08.201814.08.2018

K-DZP.362.1.1.2019

Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 513060-N-2019
z dnia 12.02.2019 r.
28.02.2019
K-DZP.362.1.4.2019

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 512887-N-2019
z dnia 13.03.2019 r.
21.03.2019
rozstrzygnięcie I, II

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert


 


Ogłoszenia dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

K-DZP.362.2.4.2019 19.02.2019 Dostawa druków akcydensowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.22.2019 22.02.2019

Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na podstawie rejestracji do umowy ramowej Select PLUS For Academic nr S1015362 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - unieważniono

K-DZP.362.2.22.2019
postępowanie powtórzone
27.02.2019

Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na podstawie rejestracji do umowy ramowej Select PLUS For Academic nr S1015362 dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.30.2019 19.03.2019 Wykonanie dostawy wraz z wymianą wielopompowego zestawu hydroforowego, pompującego wodę użytkową i zasilającego piętrowe hydranty PPOŻ w 10 piętrowym budynku D.S. Ślężak -  unieważniono
K-DZP.362.2.36.2019 19.03.2019

Cykliczne wykonywanie usług pralniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - unieważniono

K-DZP.362.2.38.2019 28.03.2019

Dostawa części zamiennych i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.35.2019 29.03.2019

Wykonanie montażu i demontażu zabudowy targowej na XXVI i XXVII Targi Pracy „Spotkania z Pracodawcą”, które odbędą się w 2 edycjach w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    

K-DZP.362.2.45.2019 29.03.2019

Cykliczne wykonywanie usług pralniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone       

K-DZP.362.2.44.2019 16.04.2019

Sukcesywny zakup paliw do samochodów służbowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.53.2019 24.04.2019

Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego w branży sanitarnej 23 budynków należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.57.2019 26.04.2019
08.05.2019

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na remont lub przebudowę pomieszczeń w budynku Z1 (część niska) należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.42.2019 24.04.2019

Kompleksowe sprzątanie terenu imprezy  masowej "Ekonomalia 2019" dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuDział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.2.2019 27.02.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
K-DZP.362.2.10.2019 08.03.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych, laboratoryjnych wyrobów szklanych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Interdyscyplinarny Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp zmiana zał. nr 5 (OPZ i warunki udziału)
04.03.2019


K-DZP.362.1.3.2019
11.03.2019
14.03.2019
20.03.2019
26.03.2019
29.03.2019

Dostawa szklanych wyrobów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
zmiana terminu

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.2.232.2018 07.01.2019 Usługa przeprowadzenia dwóch szkoleń certyfikujących "Tutoring akademicki" dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.6.2019 22.03.2019 Usługa zabezpieczenia imprezy masowej Ekonomalia 2019 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.8.2019 15.04.2019
24.04.2019

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 138o ustawy pzp

 

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym


Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.29.2018 21.09.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu dydaktycznego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. I Zaprojektowanie i zbudowanie obiektu dydaktycznego

art. 31a - 31d ustawy pzp
K-DZP.362.1.30.2018 09.10.2018 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznych poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na  "Zaprojektowanie instalacji elektrycznej, audiowizualnej i alarmowej oraz systemu komputerowego i sieci komputerowej, a także dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń stanowiących elementy tych instalacji w ramach obiektu dydaktycznego budowanego w związku z realizacją projektu "PORTAL - Zintegrowany Program uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

cz. II Zaprojektowanie i dostawa wyposażenia obiektu dydaktycznego
art. 31a - 31d ustawy pzp

 


 
 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych