DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OGŁOSZENIA O  POSTĘPOWANIACH

 

Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.24.2018

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Nr 594676-N-2018
z dnia 25.07.2018 r.

07.08.201814.08.2018

K-DZP.362.1.1.2019

Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 513060-N-2019
z dnia 12.02.2019 r.
28.02.2019
K-DZP.362.1.7.2019

Przebudowa pomieszczeń dziekanatów, biur wydziałów i korytarza na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 541775-N-2019
z dnia 26.04.2019 r.
14.05.2019
K-DZP.362.1.12.2019

Dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 552579-N-2019
z dnia 10.06.2019 r.
19.06.2019

25.06.2019
zmiana SIWZ cz II
K-DZP.362.1.10.2019

Usługa kompleksowej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody, wentylatorowni oraz utrzymanie czystości niecek pływackich wraz z kratkami przelewowymi i urządzeniami na stałe zamontowanymi w ich obrębie na pływalni SWFiS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 560545-N-2019
z dnia 13.06.2019 r.
24.06.2019

04.07.2019

K-DZP.362.1.16.2019

Dostawa i montaż mebli oraz foteli biurowych dla Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Nr 572134-N-2019
z dnia 10.07.2019 r.
22.07.2019

 

 

 

Postępowania o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nr sprawy

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

w S-DU UE

Termin składania ofert


 


Ogłoszenia/zapytania ofertowe dot. zamówień zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy na podst. art. 4 pkt. 8

 

Numer postępowania Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

K-DZP.362.2.42.2019 24.04.2019

Kompleksowe sprzątanie terenu imprezy  masowej "Ekonomalia 2019" dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

K-DZP.362.2.58.2019 10.05.2019

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych CANON dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

K-DZP.362.2.68.2019 17.05.2019

Dostawa papierów higienicznych dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

K-DZP.362.2.79.2019 15.05.2019

Usługa wynajmu techniki estradowej wraz z kompleksową obsługą na imprezę masową Ekonomalia 2019

K-DZP.362.2.61.2019 24.05.2019

Dostawa materiałów posadzkarskich, wykładzin i paneli podłogowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.78.2019 07.06.2019

Usługa opracowania koncepcji oraz produkcji spotów reklamowych w technologii 4K dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

K-DZP.362.2.62.2019 18.06.2019

Dostawa papieru kserograficznego i kancelaryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.71.2019 25.06.2019
28.06.2019
02.07.2019

Dostawa materiałów oświetleniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.72.2019 25.06.2019
28.06.2019

Dostawa przewodów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.73.2019 25.06.2019
28.06.2019

Dostawa materiałów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

K-DZP.362.2.66.2019 28.06.2019
02.07.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę istniejącego laboratorium w budynku K należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na laboratorium bioekonomiczne „Bioinlab” w ramach projektu: „BioInLab - Laboratorium Bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, nr umowy o dofinansowanie RPDS.01.02.01-02-0001/18-00

K-DZP.362.2.104.2019 25.06.2019
28.06.2019

Usługa wsparcia do licencji VMware - odnowa roczna supportu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.49.2019 19.07.2019

Wykonanie rozbiórki budynku M należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z utylizacją azbestu

K-DZP.362.2.94.2019 09.07.2019

Usługa aktualizacji i rozbudowy bieżącego środowiska bazującego na usłudze Active Directory do najnowszej wspieranej przez producenta ( Microsoft Corporation) wersji   oprogramowania ( Windows Server 2016/2019) wraz z usługami pokrewnymi.

K-DZP.362.2.69.2019 16.07.2019
Dostawa i usługa naprawy mebli dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.110.2019 17.07.2019

Dostawa materiałów budowlanych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.99.2019 18.07.2019

Dostawa materiałów chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.70.2019 19.07.2019

Dostawa wraz z wymianą wielopompowego zestawu hydroforowego w budynku D.S. Ślężak dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

K-DZP.362.2.84.2019 24.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.98.2019 26.07.2019 Dostawa wraz z montażem oznakowania miejsc niebezpiecznych na terenie Kampusu ,,A" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
K-DZP.362.2.85.2019 25.07.2019

Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

K-DZP.362.2.100.2019 07.08.2019

Przeprowadzenie badań sondażowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuDział Zamówień Publicznych informuje, że zgodnie z art. 4 pkt .8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 30 000 Euro tj. 129 351,00 PLN według obowiązującego od dnia 1.01.2018 r. kursu Euro 4,3117 PLN (Rozporz. Prez. Rady Min. DZ.U. z 28.12.2017 poz. 2477).

Jednocześnie przypominamy, że określając przedmiot i wartość zamówienia publicznego należy przestrzegać art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.


ogłoszenia o wartości powyżej 30 000 euro netto udzielane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy


Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.2.2019 27.02.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
K-DZP.362.2.10.2019 08.03.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych, laboratoryjnych wyrobów szklanych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Interdyscyplinarny Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp zmiana zał. nr 5 (OPZ i warunki udziału)
04.03.2019


K-DZP.362.1.3.2019
11.03.2019
14.03.2019
20.03.2019
26.03.2019
29.03.2019

Dostawa szklanych wyrobów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
zmiana terminu

Pozostałe ogłoszenia dot. zamówień na usługi społeczne udzielane na podstawie art. 138o Ustawy

 

Numer postępowania

Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi
K-DZP.362.1.6.2019 22.03.2019 Usługa zabezpieczenia imprezy masowej Ekonomalia 2019 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.8.2019 15.04.2019
24.04.2019

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.13.2019 13.05.2019 Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone w części zadań art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.11.2019 15.05.2019 Usługa przeprowadzenia szkoleń certyfikowanych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.1.15.2019 05.06.2019
06.06.2019
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - postępowanie powtórzone w części zadań art. 138o ustawy pzp zamieszczono harmonogram na 2019 rok
K-DZP.362.1.9.2019 24.06.2019 Świadczenie usług ratowniczych na krytej pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
art. 138o ustawy pzp
K-DZP.362.2.89.2019 05.07.2019 Organizacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z matematyki dla zorganizowanych grup szkolnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

 
Ogłoszenia o dialogu technicznym


Numer postępowania

Termin składania zgłoszeń

Przedmiot zamówienia

Podstawa prawna

Uwagi


 


 
 

Plan zamówień publicznych 2018

Data zamieszczenia

Plan zamówień publicznych

Uwagi
01.03.2018 Plan zamówień publicznych - postępowania prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych

01.03.2018 Plan zamówień publicznych - zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych