DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych wszystkie postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. unijne), a także postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zwolnione ze stosowania ustawy Pzp), są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Postępowania, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. krajowe), są prowadzone w formie papierowej i dostępne w zakładce: http://bip.ue.wroc.pl/41/11/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od dnia 17.03.2020 roku będzie pracował w ograniczonym zakresie, wyłącznie w godzinach 09.00-14.00.
W związku z powyższym oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 09.00-14.00 w Dziale Zamówień Publicznych bud. A pok. 24, a w poza tymi godzinami na portierni głównej od ulicy Komandorskiej 118/120.
UWAGA!
1. W przypadku składania ofert na portierni głównej nie mamy możliwości zapewnienia Państwu wydania potwierdzenia wpłynięcia oferty.
2. Ze względu na obowiązujący na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz dynamiczną sytuację w kraju zalecamy składanie ofert osobiście bądź za pośrednictwem firm kurierskich. Składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego nie daje gwarancji, iż oferta zostanie dostarczona w terminie.


Postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  Nr   sprawy

Przedmiot zamówienia

       Ogłoszenie      w  BZP

Termin składania ofert

Uwagi
K-DZP.362.1.27.2019

Montaż klimatyzacji w budynkach E, H, A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr 630238 -N-2019
z dnia 29.11.2019 r.
16.12.2019